Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Sesja absolutoryjna
Poniedziałek, 15-05-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 16.3.2017 r. do 10.5.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 15.3.2017r. do 10.5.2017 r.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

8. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

9. Informacja o wykonaniu uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Brodnicy w 2016 r. – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

10. Informacja dotycząca stopnia wykonania w latach 2015-2016 kierunków działania Burmistrza Brodnicy na lata 2014-2018 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.

12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2016 r.

13. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016,

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Brodnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta,

- podjęcie uchwały,

b) udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016:

- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016,

- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2016 rok,

- podjęcie uchwały,

c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Aleja Józefa Piłsudskiego w Brodnicy,

d) przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Brodnicy,

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej chodnikiem, położonej przy ul. Grażyny w Brodnicy,

f) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy od Ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej,

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1827C ul. 18 Stycznia w Brodnicy,

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej,

j) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017,

k) poparcia apelu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego oraz przyjęcia Karty Samorządności,

l) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Pawlak

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna